home
אברהם נוחם

צייר ופסל

התנ"ך - האבות

שלח דואר    הפסלים    הציורים    ביוגרפיה    מפת האתר    עמוד הבית

 

העקדה

יצחק

העקדה

יצחק

 

 

מאבק יעקב והמלאך

סולם יעקב

רחל מחכה ליעקב

רחל מחכה לבני ישראל

ברכת יעקב לבניו

מאבק יעקב והמלאך

סולם יעקב

רחל מחכה ליעקב

רחל מחכה לבני ישראל

ברכת יעקב לבניו

 

 

חלום יוסף

יוסף 
      
 - שברו של חלום

חלום יוסף

יוסף - שברו של חלום

 

 

 

 

מחאה

אישים

ירושלים

שיר השירים

משה

האבות

מחאה

אישים

ירושלים

תנ"ך - שיר השירים

תנ"ך - משה

תנ"ך - האבות